Báo giá phụ kiện ống thép nối hàn

Tên hàng Cút 90 độ (Loại dài) Chếch 45 độ Tê đều Tê thu
Kích cỡ  Độ dày 90o LR lbow 45o LR Elbow Equal Tee Reducing Tee
DN (mm) (WT) ĐEN (CARBON) MẠ KẼM (HDG) ĐEN (CARBON) MẠ KẼM (HDG) ĐEN (CARBON) MẠ KẼM (HDG) ĐEN (CARBON) MẠ KẼM (HDG)
15 2.8   5,405     6,785
20 2.8      5,980      7,705  15,525   7,825
25 3.2   6,900      8,970       4,025      5,175      18,400   21,735
32 3.5    9,775   13,110   6,325   7,935      26,450   1,740
40 3.5     12,650    17,250   8,970  11,270       31,050  38,180
50 3.8    18,515   25,990   14,260    18,055    29,600    38,200     43,700    53,590
65 4.2   30,705   43,585  22,770   29,210    49,400       63,600      53,245   69,575
80 4.2   38,640   56,810   28,635    37,720   67,400      86,100          68,885   90,390
100 4.5     69,230   102,695    39,905   56,695    92,500     123,800          95,910    131,905
125 4.5    108,675   160,310   82,340    108,215    142,300  187,600        191,820      243,915
150 5    155,365     236,900        112,700     153,525    185,200   253,600        400,200       478,860
200 5.8    326,715   492,315    254,150  336,950      393,700    521,700        728,755      875,955
250 6.6      582,245    874,345     414,000    560,050    678,900    896,900     1,081,000      1,331,700
300 6.9    967,150   1,405,300    580,750   799,825    1,410,000   1,730,000     1,679,000       2,047,000
350 7.9   2,403,500    3,055,550  1,564,000  1,890,025   2,340,000     ,788,000     2,714,000       3,229,200
400 7.9   3,151,000   4,005,450     2,116,000  2,543,225    3,190,000    3,742,000     3,737,500      4,372,300
450 7.9    4,991,000    6,074,300     3,220,000  3,761,650   4,630,000   5,330,000     5,221,000    6,026,000
500 7.9   6,037,500    7,383,000     4,025,000  4,703,500    5,400,000   6,266,000     6,037,500     7,033,400
600 7.9 10,120,000 12,052,000     6,440,000 7,406,000 11,000,000 12,060,000   12,880,000 14,099,000

 

  Kích cỡ Côn thu Côn thu lệch tâm Nắp bịt
Con. Reducer Ecc. Reducer Caps
DN (mm) Độ dày (WT) ĐEN (CARBON) MẠ KẼM (HDG) ĐEN (CARBON) MẠ KẼM (HDG) ĐEN (CARBON) MẠ KẼM (HDG)
15 2.8                    0            6,900              7,866
20 2.8            9,775           10,810            7,820              8,907
25 3.2          13,800           15,295          10,235            11,684
32 3.5          25,300           27,255          11,270            13,081
40 3.5          27,600           30,590          19,550            21,844
50 3.8            29,900            34,040          34,500           38,640          29,670            32,447
65 4.2            24,610            31,395          52,900           59,685          43,700            47,323
80 4.2            32,315            40,710          97,750         106,145          61,525            67,442
100 4.5            52,900            65,550        109,250         121,900          88,550            99,055
125 4.5            96,830          116,840        207,000         227,010        120,750          136,568
150 5          121,440          150,765        264,500         293,825        205,850          230,604
200 5.8          210,910          258,865        368,000         415,955        349,600          393,553
250 6.6          257,945          336,950        667,000         746,005        517,500          595,505
300 6.9          770,500          885,155     1,012,000      1,126,655        810,750          927,878
350 7.9       1,564,000       1,807,800     2,530,000      2,773,800     1,092,500       1,252,615
400 7.9       2,576,000       2,873,850     3,795,000      4,092,850     1,575,500       1,776,670
450 7.9       3,036,000       3,398,250     5,635,000      5,997,250     2,300,000       2,559,250
500 7.9       4,197,500       4,738,000     6,440,000      6,980,500     5,175,000       5,501,267
600 7.9       6,670,000       7,300,200     7,475,000      8,105,200     6,325,000       7,326,380

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *