Báo giá ống đồng và bảo ôn điều hòa

STT DESCRIPTION
NỘI DUNG CÔNG ViỆC
SIZE
TIÊU CHÍ KỸ THUẬT
UNIT  Q’TY MATERIAL- VẬT LiỆU MANPOWER – NHÂN CÔNG TOTAL – TỔNG
PRICE  AMOUNT  PRICE  AMOUNT  PRICE  AMOUNT
1 Copper pipe/ Ống đồng
F6.35 0.71 mm thickness Met 60 31,500  1,890,000  10,500  630,000  42,000  2,520,000
F9.52 0.71 mm thickness Met 5085 44,100  224,248,500  14,700  74,749,500  58,800  298,998,000
F12.7 0.71 mm thickness Met 3420 59,400  203,148,000  19,800  67,716,000  79,200  270,864,000
F15.88 1.0 mm thickness Met 4510 94,500  426,195,000  25,200  113,652,000  119,700  539,847,000
2 Copper pipe insulation/ Bảo ôn cho ống đồng  –  –  –  –
F6.35 13 mm thickness Met 60 13,500  810,000  4,500  270,000  18,000  1,080,000
F9.52 13 mm thickness Met 5085 16,200  82,377,000  5,400  27,459,000  21,600  109,836,000
F12.7 19 mm thickness Met 3420 28,800  98,496,000  9,600  32,832,000  38,400  131,328,000
F15.88 25 mm thickness Met 4510 40,500  182,655,000  13,500  60,885,000  54,000  243,540,000
3 Accessories for Refrigerant piping installation/ Phụ kiện cho ống đồng và bảo ôn  –  –  –  –
Nitrogen/ Ni tơ Bottle 50 252,000  12,600,000  84,000  4,200,000  336,000  16,800,000
Crane outdoor unit to roof/ Cẩu cục nóng lên mái time 4  –  2,500,000  10,000,000  2,500,000  10,000,000
Oxygen/ Oxy Bottle 50 252,000  12,600,000  98,000  4,900,000  350,000  17,500,000
Copper soldering stick/ Que hàn đồng Kg 40 405,000  16,200,000  157,500  6,300,000  562,500  22,500,000
Finishing tape (Simili)/ Băng cuốn Kg 250 27,900  6,975,000  10,850  2,712,500  38,750  9,687,500
Addition refrigerant R410/ Bổ sung ga R410 Kg 150 315,000  47,250,000  122,500  18,375,000  437,500  65,625,000
Gas Bottle 40 405,000  16,200,000  157,500  6,300,000  562,500  22,500,000
Glue insulation (3kg)/ Keo bảo ôn Box 15 315,000  4,725,000  122,500  1,837,500  437,500  6,562,500
Copper piping hanger/ Giá treo ống đồng Set 500 108,000  54,000,000  42,000  21,000,000  150,000  75,000,000
Indoor Support/ Giá treo gìn lạnh For Cassette Set 97 315,000  30,555,000  122,500  11,882,500  437,500  42,437,500
Outdoor Pad or support/ Bệ cho giàn nóng Lot 1 15,000,000  15,000,000  7,000,000  7,000,000  22,000,000  22,000,000
Copper pipe trunking outside & inside/ Máng đi ống đồng trong và ngoài nhà Lot 1 45,000,000  45,000,000  15,000,000  15,000,000  60,000,000  60,000,000
Sub-material for Refrigerant piping installation/ Vật tư phụ cho ống ga Lot 1 45,000,000  45,000,000  12,281,613  12,281,612  57,281,613  57,281,612
[Sub total]/ Tổng phụ  1,525,924,500  499,982,612  –  2,025,907,112
2 Drainage piping system/ Ống thoát  –  –
PVC Pipe/ Ống nhựa  –  –
F27 C2 Met 165 14,850  2,450,250  4,950  816,750  19,800  3,267,000
F34 C2 Met 150 16,200  2,430,000  5,400  810,000  21,600  3,240,000
F48 C2 Met 135 31,500  4,252,500  10,500  1,417,500  42,000  5,670,000
PVC pipe insulation (thick 13 mm)/ Bảo ôn cho ống nhựa  –  –  –  –
F27 Met 165 22,500  3,712,500  7,500  1,237,500  30,000  4,950,000
F34 Met 150 25,200  3,780,000  8,400  1,260,000  33,600  5,040,000
F48 Met 135 31,500  4,252,500  10,500  1,417,500  42,000  5,670,000
Finishing tape/ Băng cuốn Kg 120 34,200  4,104,000  11,400  1,368,000  45,600  5,472,000
Glue PVC (500ml)/ Keo nhựa Box 50 315,000  15,750,000  105,000  5,250,000  420,000  21,000,000
PVC piping hanger/ giá treo ống nhựa Set 150 108,000  16,200,000  36,000  5,400,000  144,000  21,600,000
Sub-material for drainage piping installation/ Vật tư phụ Lot 1 14,615,826  14,615,826  948,862  948,862  15,564,688  15,564,688
[Sub total] Tổng cộng  71,547,576  19,926,112  –  91,473,688
3 Electrical system/ Hệ thống điện  –  –
Power Supply Cable: 3Cx 2.5 mm2/ Dây điện 3Cx2.5mm2 m 5600 12,150  68,040,000  4,050  22,680,000  16,200  90,720,000
Transmisstion Cable: 2Cx 1.5 mm2/ Dây điện 2Cx1.5mm2 m 5600 7,650  42,840,000  2,550  14,280,000  10,200  57,120,000
Remote wire/ Dây điều khiển m 2240 11,250  25,200,000  3,750  8,400,000  15,000  33,600,000
Flexible conduit protects electric wire/ ống mềm bảo vệ dây điện m 13440 3,600  48,384,000  1,200  16,128,000  4,800  64,512,000
Sub-material for Electrical system installation/ Vật tư phụ lot 1 36,892,800  36,892,800  3,074,400  3,074,400  39,967,200  39,967,200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *