Báo giá Bu lông cường độ 8.8

Stt Tên hàng + Quy cách Đơn vị SL Thành tiền
1 Bu Lông 8.8 M 5 x 10 Cái 1 307.5
2 Bu Lông 8.8 M 5 x 15 Cái 1 330
3 Bu Lông 8.8 M 5 x 20 Cái 1 378
4 Bu Lông 8.8 M 5 x 25 Cái 1 412.5
5 Bu Lông 8.8 M 5 x 30 Cái 1 471
6 Bu Lông 8.8 M 5 x 35 Cái 1 493.5
7 Bu Lông 8.8 M 5 x 40 Cái 1 544.5
8 Bu Lông 8.8 M 5 x 50 Cái 1 664.5
9 Bu Lông 8.8 M 5 x 60 Cái 1 922.5
10 Bu Lông 8.8 M 6 x 10 Cái 1 352.5
11 Bu Lông 8.8M 6 x 15 Cái 1 378
12 Bu Lông 8.8 M 6 x 20 Cái 1 400.5
13 Bu Lông 8.8 M 6 x 25 Cái 1 432
14 Bu Lông 8.8 M 6 x 30 Cái 1 507
15 Bu Lông 8.8 M 6 x 35 Cái 1 555
16 Bu Lông 8.8 M 6 x 40 Cái 1 601.5
17 Bu Lông 8.8 M 6 x 50 Cái 1 708
18 Bu Lông 8.8 M 6 x 60 Cái 1 939
19 Bu Lông 8.8 M 6 x 70 Cái 1 1,146.00
20 Bu Lông 8.8 M 6 x 80 Cái 1 1,644.00
21 Bu Lông 8.8 M 8 x 15 Cái 1 660
22 Bu Lông 8.8 M 8 x 20 Cái 1 685.5
23 Bu Lông 8.8 M 8 x 25 Cái 1 760.5
24 Bu Lông 8.8 M 8 x 30 Cái 1 822
25 Bu Lông 8.8 M 8 x 35 Cái 1 895.5
26 Bu Lông 8.8 M 8 x 40 Cái 1 1,038.00
27 Bu Lông 8.8 M 8 x 45 Cái 1 1,200.00
28 Bu Lông 8.8 M 8 x 50 Cái 1 1,330.50
29 Bu Lông 8.8 M 8 x 60 Cái 1 1,633.50
30 Bu Lông 8.8 M 8 x 70 Cái 1 1,992.00
31 Bu Lông 8.8 M 8 x 80 Cái 1 2,388.00
32 Bu Lông 8.8 M 8 x 90 Cái 1 3,409.50
33 Bu Lông 8.8 M 8 x 100 Cái 1 3,981.00
34 Bu Lông 8.8 M 8 x 120 Cái 1 5,353.50
35 Bu Lông 8.8 M 8 x 150 Cái 1 6,921.00
36 Bu Lông 8.8 M 10 x 20 Cái 1 1,015.50
37 Bu Lông8.8 M 10 x 25 Cái 1 1,135.50
38 Bu Lông 8.8 M 10 x 30 Cái 1 1,276.50
39 Bu Lông 8.8 M 10 x 35 Cái 1 1,432.50
40 Bu Lông 8.8 M 10 x 40 Cái 1 1,584.00
41 Bu Lông 8.8 M 10 x 45 Cái 1 1,771.50
42 Bu Lông 8.8 M 10 x 50 Cái 1 1,951.50
43 Bu Lông 8.8 M 10 x 60 Cái 1 2,278.50
44 Bu Lông 8.8 M 10 x 70 Cái 1 2,766.00
45 Bu Lông 8.8 M 10 x 80 Cái 1 3,300.00
46 Bu Lông 8.8 M 10 x 90 Cái 1 3,826.50
47 Bu Lông 8.8 M 10 x 100 Cái 1 5,280.00
48 Bu Lông 8.8 M 10 x 120 Cái 1 6,699.00
49 Bu Lông 8.8 M 10 x 130 Cái 1 7,465.50
50 Bu Lông 8.8 M 10 x 140 Cái 1 7,873.50
51 Bu Lông 8.8 M 10 x 150 Cái 1 8,487.00
52 Bu Lông 8.8 M 10 x 180 Cái 1 10,320.00
53 Bu Lông 8.8 M 10 x 200 Cái 1 11,839.50
54 Bu Lông 8.8 M 12 x 20 Cái 1 1,795.50
55 Bu Lông 8.8 M 12 x 25 Cái 1 2,016.00
56 Bu Lông 8.8 M 12 x 30 Cái 1 2,193.00
57 Bu Lông 8.8 M 12 x 35 Cái 1 2,383.50
58 Bu Lông 8.8 M 12 x 40 Cái 1 2,595.00
59 Bu Lông 8.8 M 12 x 45 Cái 1 2,805.00
60 Bu Lông 8.8 M 12 x 50 Cái 1 3,048.00
61 Bu Lông 8.8 M 12 x 55 Cái 1 3,285.00
62 Bu Lông 8.8 M 12 x 60 Cái 1 3,631.50
63 Bu Lông 8.8 M 12 x 70 Cái 1 4,251.00
64 Bu Lông 8.8 M 12 x 80 Cái 1 4,912.50
65 Bu Lông 8.8 M 12 x 90 Cái 1 5,733.00
66 Bu Lông 8.8 M 12 x 100 Cái 1 6,537.00
Bu Lông 8.8 M 12 x 110 Cái 1 7,209.00
67 Bu Lông 8.8 M 12 x 120 Cái 1 7,873.50
68 Bu Lông 8.8 M 12 x 130 Cái 1 8,487.00
69 Bu Lông 8.8 M 12 x 140 Cái 1 9,202.50
70 Bu Lông 8.8 M 12 x 150 Cái 1 9,919.50
72 Bu Lông 8.8 M 12 x 180 Cái 1 12,381.00
73 Bu Lông 8.8 M 12 x 200 Cái 1 14,053.50
74 Bu Lông 8.8 M 14 x 20 Cái 1 2,565.00
76 Bu Lông 8.8 M 14 x 30 Cái 1 3,016.50
77 Bu Lông 8.8 M 14 x 35 Cái 1 3,243.00
78 Bu Lông 8.8 M 14 x 40 Cái 1 3,519.00
79 Bu Lông 8.8 M 14 x 45 Cái 1 3,756.00
80 Bu Lông 8.8 M 14 x 50 Cái 1 4,063.50
81 Bu Lông 8.8 M 14 x 55 Cái 1 4,339.50
82 Bu Lông 8.8 M 14 x 60 Cái 1 4,711.50
83 Bu Lông 8.8 M 14 x 70 Cái 1 5,380.50
84 Bu Lông 8.8 M 14 x 80 Cái 1 6,084.00
85 Bu Lông 8.8 M 14 x 90 Cái 1 6,990.00
86 Bu Lông 8.8 M 14 x 100 Cái 1 7,795.50
Bu Lông 8.8 M 14 x 110 Cái 1 8,742.00
87 Bu Lông 8.8 M 14 x 120 Cái 1 9,559.50
88 Bu Lông 8.8 M 14 x 130 Cái 1 10,378.50
89 Bu Lông 8.8 M 14 x 140 Cái 1 11,248.50
90 Bu Lông 8.8 M 14 x 150 Cái 1 12,066.00
91 Bu Lông 8.8 M 14 x 160 Cái 1 13,518.00
92 Bu Lông 8.8 M 14 x 180 Cái 1 15,235.50
93 Bu Lông 8.8 M 14 x 200 Cái 1 16,897.50
94 Bu Lông 8.8 M 14 x 220 Cái 1 18,775.50
95 Bu Lông 8.8 M 14 x 250 Cái 1 21,726.00
96 Bu Lông 8.8 M 16 x 30 Cái 1 4,254.00
97 Bu Lông 8.8 M 16 x 35 Cái 1 4,537.50
98 Bu Lông 8.8 M 16 x 40 Cái 1 4,818.00
99 Bu Lông 8.8 M 16 x 45 Cái 1 5,128.50
100 Bu Lông 8.8 M 16 x 50 Cái 1 5,532.00
101 Bu Lông 8.8 M 16 x 55 Cái 1 5,884.50
102 Bu Lông 8.8 M 16 x 60 Cái 1 6,285.00
103 Bu Lông 8.8 M 16 x 65 Cái 1 6,738.00
104 Bu Lông 8.8 M 16 x 70 Cái 1 7,141.50
105 Bu Lông 8.8 M 16 x 75 Cái 1 7,695.00
106 Bu Lông 8.8 M 16 x 80 Cái 1 8,127.00
107 Bu Lông 8.8 M 16 x 90 Cái 1 9,252.00
108 Bu Lông 8.8 M 16 x 100 Cái 1 10,359.00
Bu Lông 8.8 M 16 x 110 Cái 1 11,451.00
109 Bu Lông 8.8 M 16 x 120 Cái 1 12,423.00
110 Bu Lông 8.8 M 16 x 130 Cái 1 13,497.00
111 Bu Lông 8.8 M 16 x 140 Cái 1 14,469.00
112 Bu Lông 8.8 M 16 x 150 Cái 1 15,441.00
113 Bu Lông 8.8 M 16 x 160 Cái 1 17,326.50
114 Bu Lông 8.8 M 16 x 180 Cái 1 19,579.50
115 Bu Lông 8.8 M 16 x 200 Cái 1 21,886.50
116 Bu Lông 8.8 M 16 x 220 Cái 1 24,891.00
117 Bu Lông 8.8 M 16 x 250 Cái 1 29,074.50
118 Bu Lông 8.8 M 16 x 300 Cái 1 38,676.00
119 Bu Lông 8.8 M 18 x 30 Cái 1 5,884.50
120 Bu Lông 8.8 M 18 x 40 Cái 1 6,588.00
121 Bu Lông 8.8 M 18 x 50 Cái 1 7,342.50
122 Bu Lông 8.8 M 18 x 60 Cái 1 8,247.00
123 Bu Lông 8.8 M 18 x 70 Cái 1 9,252.00
124 Bu Lông 8.8 M 18 x 80 Cái 1 10,309.50
125 Bu Lông 8.8 M 18 x 90 Cái 1 11,194.50
126 Bu Lông 8.8 M 18 x 100 Cái 1 12,723.00
Bu Lông 8.8 M 18 x 110 Cái 1 14,010.00
127 Bu Lông 8.8 M 18 x 120 Cái 1 15,031.50
128 Bu Lông 8.8 M 18 x 130 Cái 1 15,286.50
129 Bu Lông 8.8 M 18 x 140 Cái 1 17,434.50
130 Bu Lông 8.8 M 18 x 150 Cái 1 18,712.50
131 Bu Lông 8.8 M 18 x 160 Cái 1 21,295.50
132 Bu Lông 8.8 M 18 x 180 Cái 1 23,925.00
133 Bu Lông 8.8 M 18 x 200 Cái 1 27,036.00
134 Bu Lông 8.8 M 18 x 220 Cái 1 29,878.50
135 Bu Lông 8.8 M 18 x 250 Cái 1 34,332.00
136 Bu Lông 8.8 M 18 x 300 Cái 1 45,810.00
137 Bu Lông 8.8 M 20 x 40 Cái 1 8,548.50
138 Bu Lông 8.8 M 20 x 50 Cái 1 9,252.00
139 Bu Lông 8.8 M 20 x 55 Cái 1 9,754.50
140 Bu Lông 8.8 M 20 x 60 Cái 1 10,207.50
141 Bu Lông 8.8 M 20 x 65 Cái 1 10,762.50
142 Bu Lông 8.8 M 20 x 70 Cái 1 11,364.00
143 Bu Lông 8.8 M 20 x 75 Cái 1 11,919.00
144 Bu Lông 8.8 M 20 x 80 Cái 1 12,471.00
145 Bu Lông 8.8 M 20 x 90 Cái 1 13,372.50
146 Bu Lông 8.8 M 20 x 100 Cái 1 15,036.00
Bu Lông 8.8 M 20 x 110 Cái 1 16,513.50
147 Bu Lông 8.8 M 20 x 120 Cái 1 17,740.50
148 Bu Lông 8.8 M 20 x 130 Cái 1 19,224.00
149 Bu Lông 8.8 M 20 x 140 Cái 1 20,758.50
150 Bu Lông 8.8 M 20 x 150 Cái 1 22,087.50
Bu Lông 8.8 M 20 x 160 Cái 1 24,783.00
151 Bu Lông 8.8 M 20 x 180 Cái 1 27,625.50
152 Bu Lông 8.8 M 20 x 200 Cái 1 30,789.00
153 Bu Lông 8.8 M 20 x 220 Cái 1 34,492.50
154 Bu Lông 8.8 M 20 x 250 Cái 1 39,804.00
155 Bu Lông 8.8 M 20 x 300 Cái 1 55,948.50
156 Bu Lông 8.8 M 22 x 40 Cái 1 11,869.50
157 Bu Lông 8.8 M 22 x 50 Cái 1 12,774.00
158 Bu Lông 8.8 M 22 x 60 Cái 1 13,930.50
159 Bu Lông 8.8 M 22 x 70 Cái 1 15,087.00
160 Bu Lông 8.8 M 22 x 80 Cái 1 16,746.00
161 Bu Lông 8.8 M 22 x 90 Cái 1 18,456.00
162 Bu Lông 8.8 M 22 x 100 Cái 1 20,266.50
163 Bu Lông 8.8 M 22 x 110 Cái 1 22,290.00
164 Bu Lông 8.8 M 22 x 120 Cái 1 23,824.50
165 Bu Lông 8.8 M 22 x 130 Cái 1 25,666.50
166 Bu Lông 8.8 M 22 x 140 Cái 1 27,609.00
167 Bu Lông 8.8 M 22 x 150 Cái 1 29,808.00
168 Bu Lông 8.8 M 22 x 160 Cái 1 33,304.00
169 Bu Lông 8.8 M 22 x 180 Cái 1 37,389.00
170 Bu Lông 8.8 M 22 x 200 Cái 1 41,626.50
171 Bu Lông 8.8 M 22 x 220 Cái 1 46,425.00
172 Bu Lông 8.8 M 22 x 250 Cái 1 53,589.00
173 Bu Lông 8.8 M 22 x 300 Cái 1 71,505.00
174 Bu Lông 8.8 M 24 x 50 Cái 1 16,092.00
175 Bu Lông 8.8 M 24 x 60 Cái 1 17,299.50
176 Bu Lông 8.8 M 24 x 70 Cái 1 18,759.00
177 Bu Lông 8.8 M 24 x 80 Cái 1 20,368.50
178 Bu Lông 8.8 M 24 x 90 Cái 1 22,077.00
179 Bu Lông 8.8M 24 x 100 Cái 1 23,788.50
180 Bu Lông 8.8 M 24 x 110 Cái 1 26,433.00
181 Bu Lông 8.8 M 24 x 120 Cái 1 28,069.50
182 Bu Lông 8.8 M 24 x 130 Cái 1 30,115.50
183 Bu Lông 8.8 M 24 x 140 Cái 1 32,209.50
184 Bu Lông 8.8 M 24 x 150 Cái 1 34,255.50
185 Bu Lông 8.8 M 24 x 160 Cái 1 38,002.50
186 Bu Lông 8.8 M 24 x 180 Cái 1 42,216.00
187 Bu Lông 8.8 M 24 x 200 Cái 1 46,830.00
188 Bu Lông 8.8 M 24 x 220 Cái 1 51,925.50
189 Bu Lông 8.8 M 24 x 250 Cái 1 60,079.50
190 Bu Lông 8.8 M 24 x 300 Cái 1 83,467.50
191 Bu Lông 8.8 M 27 x 60 Cái 1 25,849.50
192 Bu Lông 8.8 M 27 x 70 Cái 1 28,060.50
193 Bu Lông 8.8 M 27 x 80 Cái 1 30,576.00
194 Bu Lông 8.8 M 27 x 90 Cái 1 32,991.00
195 Bu Lông 8.8 M 27 x 100 Cái 1 35,704.50
196 Bu Lông 8.8 M 27 x 110 Cái 1 38,653.50
197 Bu Lông 8.8 M 27 x 120 Cái 1 41,107.50
198 Bu Lông 8.8 M 27 x 130 Cái 1 43,458.00
199 Bu Lông 8.8 M 27 x 140 Cái 1 46,219.50
200 Bu Lông 8.8 M 27 x 150 Cái 1 48,673.50
201 Bu Lông 8.8 M 27 x 160 Cái 1 54,178.50
202 Bu Lông 8.8 M 27 x 180 Cái 1 60,079.50
203 Bu Lông 8.8 M 27 x 200 Cái 1 66,652.50
304 Bu Lông 8.8 M 27 x 220 Cái 1 73,489.50
205 Bu Lông 8.8 M 27 x 250 Cái 1 84,754.50
206 Bu Lông 8.8 M 27 x 300 Cái 1 118,870.50
207 Bu Lông 8.8 M 30 x 70 Cái 1 36,711.00
208 Bu Lông 8.8 M 30 x 80 Cái 1 40,030.50
209 Bu Lông 8.8 M 30 x 90 Cái 1 42,745.50
210 Bu Lông 8.8 M 30 x 100 Cái 1 46,066.50
211 Bu Lông 8.8 M 30 x 110 Cái 1 49,695.00
212 Bu Lông 8.8 M 30 x 120 Cái 1 52,150.50
213 Bu Lông 8.8 M 30 x 130 Cái 1 54,706.50
214 Bu Lông 8.8 M 30 x 140 Cái 1 57,775.50
215 Bu Lông 8.8 M 30 x 150 Cái 1 60,841.50
216 Bu Lông 8.8 M 30 x 160 Cái 1 67,053.00
217 Bu Lông 8.8 M 30 x 180 Cái 1 74,025.00
218 Bu Lông 8.8 M 30 x 200 Cái 1 81,535.50
219 Bu Lông 8.8 M 30 x 220 Cái 1 89,581.50
220 Bu Lông 8.8 M 30 x 250 Cái 1 102,456.00
221 Bu Lông 8.8 M 30 x 300 Cái 1 135,178.50
222 Bu Lông 8.8 M 36 x 80 Cái 1 71,410.50
223 Bu Lông 8.8 M 36 x 90 Cái 1 76,942.50
224 Bu Lông 8.8 M 36 x 100 Cái 1 82,474.50
225 Bu Lông 8.8 M 36 x 110 Cái 1 88,962.00
226 Bu Lông 8.8 M 36 x 120 Cái 1 93,562.50
227 Bu Lông 8.8 M 36 x 130 Cái 1 98,677.50
228 Bu Lông 8.8 M 36 x 140 Cái 1 104,299.50
229 Bu Lông 8.8 M 36 x 150 Cái 1 109,924.50
230 Bu Lông 8.8 M 36 x 160 Cái 1 121,231.50
231 Bu Lông 8.8 M 36 x 180 Cái 1 133,032.00
232 Bu Lông 8.8 M 36 x 200 Cái 1 147,514.50
233 Bu Lông 8.8 M 36 x 220 Cái 1 162,535.50
234 Bu Lông 8.8 M 36 x 250 Cái 1 187,210.50
235 Bu Lông 8.8 M 36 x 300 Cái 1 257,482.50
236 Đai ốc 8.8 M 5 Cái 1 102
237 Đai ốc 8.8 M 6 Cái 1 112.5
238 Đai ốc 8.8 M 8 Cái 1 246
239 Đai ốc 8.8 M 10 Cái 1 501
240 Đai ốc 8.8 M 12 Cái 1 745.5
241 Đai ốc 8.8 M 14 Cái 1 1,101.00
242 Đai ốc 8.8 M 16 Cái 1 1,459.50
243 Đai ốc 8.8 M 18 Cái 1 2,119.50
244 Đai ốc 8.8 M 20 Cái 1 2,763.00
245 Đai ốc 8.8 M 22 Cái 1 3,534.00
246 Đai ốc 8.8 M 24 Cái 1 4,965.00
247 Đai ốc 8.8 M 27 Cái 1 8,253.00
248 Đai ốc 8.8 M 30 Cái 1 11,196.00
249 Đai ốc 8.8 M 36 Cái 1 21,678.00
250 Đệm phẳng 8.8 M 5 Cái 1 27
251 Đệm phẳng 8.8 M 6 Cái 1 40.5
252 Đệm phẳng 8.8 M 8 Cái 1 73.5
253 Đệm phẳng 8.8 M 10 Cái 1 141
254 Đệm phẳng 8.8 M 12 Cái 1 196.5
255 Đệm phẳng 8.8 M 14 Cái 1 361.5
256 Đệm phẳng 8.8 M 16 Cái 1 496.5
257 Đệm phẳng 8.8 M 18 Cái 1 696
258 Đệm phẳng 8.8 M 20 Cái 1 778.5
259 Đệm phẳng 8.8 M 22 Cái 1 831
260 Đệm phẳng 8.8 M 24 Cái 1 1,281.00
261 Đệm phẳng 8.8 M 27 Cái 1 1,678.50
262 Đệm phẳng 8.8 M 30 Cái 1 2,107.50
263 Đệm phẳng 8.8 M 36 Cái 1 3,853.50
264 Đệm Vênh M 5 Cái 1 73.5
265 Đệm Vênh M 6 Cái 1 90
266 Đệm Vênh M 8 Cái 1 118.5
267 Đệm Vênh M 10 Cái 1 192
268 Đệm Vênh M 12 Cái 1 294
269 Đệm Vênh M 14 Cái 1 415.5
270 Đệm Vênh M 16 Cái 1 498
271 Đệm Vênh M 18 Cái 1 693
272 Đệm Vênh M 20 Cái 1 952.5
273 Đệm Vênh M 22 Cái 1 1,024.50
274 Đệm Vênh M 24 Cái 1 1,698.00
275 Đệm Vênh M 27 Cái 1 2,197.50
276 Đệm Vênh M 30 Cái 1 2,577.00
277 Đệm Vênh M 36 Cái 1 3,364.50
278 Thanh Ren 8.8 M 5(Mộc) m 1 14,563.50
279 Thanh Ren 8.8 M 6(Mộc) m 1 14,665.50
280 Thanh Ren 8.8 M 8(Mộc) m 1 24,414.00
281 Thanh Ren 8.8 M 10(Mộc) m 1 52,798.50
282 Thanh Ren 8.8 M 12(Mộc) m 1 64,347.00
283 Thanh Ren 8.8 M 14(Mộc) m 1 74,823.00
284 Thanh Ren 8.8 M 16(Mộc) m 1 95,941.50
285 Thanh Ren 8.8 M 18(Mộc) m 1 118,711.50
286 Thanh Ren 8.8 M 20(Mộc) m 1 149,565.00
287 Thanh Ren 8.8 M 22(Mộc) m 1 183,718.50
288 Thanh Ren 8.8 M 24(Mộc) m 1 215,809.50
289 Thanh Ren 8.8 M 27(Mộc) m 1 272,238.00
290 Thanh Ren 8.8 M 30(Mộc) m 1 342,358.50
,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *